Giáo trình Hán ngữ 6 tập 3 – quyển hạ bổ sung bài tập – đáp án bản

145,000 123,000

Cuốn sách “Giáo trình Hán ngữ – tập III – Quyển Hạ” là quyển thứ 6 trong tập “giáo trình Hán ngữ” gồm 6 quyển của tác giả Dương Ký Châu. Cuốn sách này nằm trọng bộ có CD đi kèm, khác với bộ không có CD.